lGenerelle betingelser

Malverjagtrejser er ejet privat af Lars Malver, Elverodvej 57, DK5462 Morud.

Malverjagtrejser arrangerer jagtrejser til Tyskland, Polen, Namibia og Sydafrika

Medlem af Danske Jagtrejsearrangører og Rejsegarantifonden Nr 2081

1.Ydelser:

Malverjagtrejser leverer jagtarrangementer, ophold og flybestilling i et omfang der er specificeret i aftale og faktura.
2.Ydelser og ansvar:

Malverjagtrejsers ydelser er specificeret i fakturaen

Der stilles ingen garantier for jagtdeltagernes ambitioner for jagten men forventningerne til jagten forsøges afstemt så godt som muligt. Alene det vildt der udpeges af jagtlederen/jagtfører må beskydes.

Der afkræves strafgebyr for beskydning af dyr der ikke er frigivet.

Overtrædelse af lovmæssig bestemmelse eller manglende overholdelse af jagtlederens/jagtførerens anvisninger medfører annullering af de aftalte ydelser, ligesom den enkelte jagtdeltager hæfter for de skader som jagtdeltageren måtte forårsage ved forsætlig eller uagtsomt forhold.

For skader som forvoldes af forstvæsenet, dennes ansatte eller stedfortræder hæfter forstvæsenet alene i tilfælde af forsætlig eller grov uagtsom skade, hvilket tillige er gældende for jagttypiske personskader.

Deltageren er alene ansvarlig for sine skud, herunder også betaling for det nedlagte vildt, uanset om jagtføreren har tilkendegivet at vildtet lever op til jægerens forventninger.
Malverjagtrejsers ydelser omfatter ikke:

Rejseforsikring eller afbestillingsforsikring, men vi kan henvise til forsikringsselskaber der laver disse forsikringer.

EU våbenpas

Transport til og på jagtområdet. Flybilletter kun efter aftale.

Skydebevis (Schiessnachweis)

Hygiejnekursus/bevis

Bilpapirer

Dansk Jagttegn

Tysk jagttegn og forsikring kun efter aftale

3.Force Majeure:
Såfremt jagtrejsen eller jagten ikke kan gennemføres helt eller delvis på grund af force majeure hæfter formidleren ikke for de manglende ydelser i det tidsrum, hvor hindringen foreligger.
Som force majeure betragtes hindringer som følge af krig, ekstreme vejrbetingelser, naturkatastrofer, ekstraordinære fredninger eller epizootiske sygdomme (f.eks. mund og klovsyge) andre sygdomme i vildtbestanden eller andre begivenheder som af sikkerhedsårsager umuliggør gennemførelsen af de aftalte ydelser. De anførte eksempler er ikke udtømmende.

4. Jagtdeltagerens pligter:
Jagtdeltagerne forestår for egen regning befordring til og på jagtreviret og til og fra hotel.
Jagtdeltagerne indestår for, at de er egnede og mobile til at udøve praktisk jagt.
Jagtdeltagerne indestår endvidere for at være i besiddelse af gyldigt jagttegn, pas m.v. egnede og lovlige våben og ammunition samt øvrigt krævede dokumenter som jagtdeltageren på forlangende er forpligtet til at forevise .

5.Rejseaftalens indgåelse:
Tilmelding til rejsen skal ske skriftligt pr. mail. Aftalen er bindende for begge parter efter Malverjagtrekjser´s skriftlige (mail) accept af tilmeldingen. Dette sker i form af faktura, med pris for deltagelsen og leveringsomfang.
Jagtdeltageren informeres evt. senere om mødested, tidspunkt m.v.

6:Betaling:

Betalingsbetingelser er anført på den fremsendte faktura. Normalt senest 8 dage efter faktura dato

Faktureres mindre end 90 dage før afrejse betales i princippet hele rejsen, incl, aftalt/forventet afskydning. Efter jagten reguleres det opkrævede beløb efter den indgåede aftale, restbetalig eller tilbagebetalig afregnes inden 8 dage.

Faktureres mere end 90 dage før jagten, opkræves en rate på 2000 kr. der forfalder 8 dage efter fakturadato. Resten specificeres på fakturaen, med forfalds 90 dage før jagten.

7) Afbud/aflysning

Malverjagtrejser kan aflyse en aftalt jagt og refundere modtagne betalinger.

Aflyser en deltager jagten mere end 90 dage før jagten betales 1000 kr, Aflyses mere end 30 dage før jagten betales 30 % af den samlede jagtpris dog eksklusiv evt. betaling for udbytte., fra 60 dage til 31 dage før afrejsen 75 % af den samlede jagtpris og fra 30 dage før afrejse 100 %. Aflysning skal meddeles skriftligt til Malverjagtrejser på lars.malver@mail.dk

Afbestilling i forbindelse med sygdom eller lignende, kan kunden forsikre sig mod. Derfor tegn altid en afbestillingsforsikring.

Hvis den aftalte udbetaling eller restbeløbet ikke er betalt inden forfald forbeholder Malvejagejser sig at annullere rejseaftalen og lade indbetalte beløb indgå til dækning af gebyr og omkostninger for annullering af aftalen.
Såfremt der ikke senest 4 uger før afrejse er opnået et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, er Malverjagtrejser berettiget til at aflyse jagtrejsen mod at refundere alle indbetalinger vedrørende jagtrejsen.

Overdragelse af rejsen:Såfremt kunden ønsker at overdrage den købte rejse til en anden, er dette muligt mod et gebyr på 1.000 kr, hertil kommer betaling for eventuelle ydelser der ikke kan overdrages f.eks.betaling for tysk jagttegn.. Ændringen er betinget af, at den nye deltager opfylder betingelserne for jagtdeltagelse. Overdragelse skal normalt ske inden 30 dage før jagten. Både køber og den person der overtager rejsen hæfter for evt. restbeløb og ekstra omkostninger forbundet med overdragelsen.

Vores jagter foregår i naturen. Vi kan ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid rette sig efter de retningslinjer, der gives af jagtlederen/jagtføreren. Malverjagtrejser har ingen indflydelse på jagtens afvikling, og resultat.

8) Jagterne i Tyskland og Polen

Tyskland

Malverjagtrejser tilbyder bukkejagt i maj og i brunsten juli/august samt deltagelse på større trykjagter om efteråret.

Deltagerne skal have:

Tysk jagttegn og tilhørende forsikring. Dette kan vi ordne efter aftale.

Skydebevis (Schiessnachweis)

Kursusbevis for deltagelse i Hygiejnekursus efter EU 853/2004

Signalvest og hat/hattebånd

Blyfri ammunition

Blåt sygeforsikrings bevis

Pas

Våben skal transporteres i aflåst etui

Skovene drives hovedsageligt af statslige organisationer, Landesforst eller Bundesforst .

Bukkejagt udøves på egen hånd ved anstand i hochsitz anvist af en lokal Förster. Aftalen om bukkejagt omfatter 3 dages jagt på egen hånd, 1 årsbuk og 1 flerårig buk. Nedlægges disse bukke ikke, refunderes intet.

Logi er normalt ikke omfattet af aftalen, og kunden afregner selv med det anbefalede logi.

På trykjagt er vi og vores gæster en del af et større selskab, og der er altid en guide med fra Malverjagtrejser, som i øvrigt selv deltager på jagten. Vi mødes normalt aftenen før jagten på overnatningsstedet, hvor overnatning med morgenmad er indregnet i prisen. Her gennemgår vi de næste dages program og forbereder deltagerne til jagten, og spiser sammen (for egen regning).

På alle tyske jagter brækker skytterne selv deres nedlagte vildt. De kan dog evt. bede om hjælp af medjægere eller skovens personale.

Der er spiritusforbud både før og under jagterne og 0-tolerence overfor alkohol. Ledelsen har ret til, uden refusion, at bortvise deltagere der er spirituspåvirkede.

Der er lejlighedsvis en jagtfiskal, der uddeler bøder på 5-20 € til jægere og jagthjælpere der har optrådt ”uheldigt”, har siddet uden synlig vest m.v.. Dette skal dog opfattes som mest en spøg, men jagtfiskalens dom er inappellabel, og hvis du protestere, så bliver bøden blot højere. Medbring € kontanter, gerne i små sedler

Øvrige informationer vedr jagt i Tyskland

Minimum kaliber til vildt der er større end råvildt er 6,5 mm, 7 mm hos Bundesforst. Større kaliber anbefales.

Halvautomat våben er ikke tilladt de fleste steder.

Lyddæmper er tilladt på reviret, men transport problematisk, da der ikke findes et EU våbenpas for lyddæmper!

Ved afskydning af trofæbærende vildt kan jagtledelsen bestemme, at trofæet skal udstilles på skovens trofæskue. Transport af trofæet er for jægerens regning.

Kun blyfri kugler er tilladte

Polen

Kunden modtager en Voucher, hvor mødeadresse og navn på guide/tolk er anført. Voucheren dokumentere at jægeren er indbudt til jagt i Polen og skal på forlangende forevises til politi eller grænsevagt.

Endvidere modtager kunden en rejsevejledning eller GPS koordinater på mødested.

Efter jagten underskrives en protokol. Klager der ikke er anført i protokollen, kan ikke gøres gældende efter jagten.

I Polen er der 0-tolerence på jagt og i øvrigt også for automobil førere..

Malver Jagtrejser​​

Elverodvej 57 - 5462 Morud​​

Tlf: 65 96 44 40 / 20 70 42 02​​